Evangelische basisschool De Rank Arnhem

MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De huidige MR van de Rank bestaat uit de volgende personen:

 • Personeelsgeleding: Elsbeth Jaspers, Rianne Lugthart.
 • Oudergeleding: Maaike Heringa, Daniël ten Kate.

De MR komt volgens rooster bijeen en volgt een eigen agenda. Deze is afgestemd op de verschillende acties die lopende het schooljaar binnen bestuur en directie ondernomen worden. Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgesteld. Voor het meest recente jaarverslag kunt u hier klikken.

Voorbeelden van onderwerpen waar de MR advies over kan geven aan het schoolbestuur:

 • de verkeersveiligheid rond de school;
 • de invulling van het schoolreisje;
 • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw;
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol).

Voor sommige beleidspunten heeft het bestuur van de school zelfs instemmingsrecht nodig van de MR. Voorbeelden hiervan zijn:

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • vaststelling van de onderwijstijd;
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement;
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.

Het is voor de MR van groot belang te weten wat er speellt onder ouders en personeel. Mocht u met vragen of opmerkingen zitten dan kunt u de MR per mail bereiken via mr@ebs-derank.nl

Daarnaast is er een ideeënbus van de MR opgehangen bij de kleuteringang van de school.