vissen

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde zelfstandige raad die bestaat uit ouders en leerkrachten. Het doel van de MR is meedenken over het beleid van de school. Verschillende (beleids)onderwerpen moet het bestuur van de school dan ook voorleggen aan de MR, waarbij ze de MR om advies of zelfs instemming moeten vragen. De MR speelt dus een belangrijke rol bij het nemen van besluiten over de toekomst van De Rank. 

Huidige samenstelling

Ouders:

 • Carin Kollaard
 • Wouter Tannemaat

Leerkrachten:

 • Elsbeth Jaspers
 • Martineke Breman

Voorbeelden van adviesrecht

 • de verkeersveiligheid rond de school;
 • de invulling van het schoolreisje;
 • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw;
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol).

Voorbeelden van instemmingsrecht

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • vaststelling van de onderwijstijd;
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement;
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.

Contact en lid worden

Het is voor de MR van groot belang te weten wat er speelt onder ouders en personeel. We kunnen uw hulp dus goed gebruiken. Mocht u met vragen of opmerkingen zitten dan kunt u altijd bij ons terecht. Zelf lid worden van de MR is zeker ook een optie en moedigen we van harte aan. U kunt ons per mail bereiken via mr@ebs-derank.nl, of spreek ons aan op het schoolplein!