Wat is Evangelisch Basisonderwijs?

Jezus Christus Centraal
Evangelisch onderwijs staat voor Bijbelgetrouw onderwijs. Op evangelische scholen, en dus ook op EBS De Rank in Arnhem, staat het evangelie van Jezus Christus centraal. Zijn boodschap verbindt God en mensen op een bijzondere manier: ‘Heb de Here God lief boven alles en dien Hem met je hele hart, je ziel en al je kracht. En heb je naaste lief als jezelf.’ De boodschap van Jezus geeft richting in alle facetten van ons leven. Onze visie op kinderen, onderwijs en onze omgang met elkaar vloeien voort uit onze verbondenheid met God. Zo helpen wij bouwen aan een gezonde, verantwoordelijke samenleving.

Uitgangspunten
De Evangelische Basisschool ‘De Rank’ is een school waar de levende God, zoals Hij Zich in de Bijbel en door Zijn Geest openbaart, centraal staat in alle dingen. Zowel het onderwijs dat in de verschillende groepen wordt gegeven als de wijze waarop leerkrachten en leerlingen met zichzelf en met elkaar omgaan, vinden hun basis in de Zoon van God, Jezus Christus. Vanuit een persoonlijke relatie met Hem door het werk van de Heilige Geest, willen we in een gemeenschap met elkaar in de school aan het werk zijn. Hierbij aanvaarden we de Bijbel als absolute autoriteit voor het geloof en het leven van leerkrachten en kinderen. We hebben een boodschap voor elkaar en de wereld om ons heen: de blijde boodschap van Jezus. Hij is gekomen om mensen hun zonden te vergeven en een nieuw leven met Hem te beginnen.

Onze naam
De naam ‘De Rank’ is ontleend aan het bijbelgedeelte over ‘De ware Wijnstok’, te lezen in Johannes 15: 1-8. Jezus Christus zegt in dit bijbelgedeelte dat het slechts mogelijk is om vrucht te dragen als we ‘in Hem blijven’. Dat wil zeggen dat we een onafscheidelijke en intieme relatie met Hem hebben. Dat is wat we als school willen: dicht bij God zijn en blijven in alles wat we ondernemen. Als we dat doen, zullen we vruchten dragen. Vruchten in de levens van ieder die bij de school betrokken is, maar natuurlijk vooral in de levens van de kinderen. We verlangen ernaar om de kinderen tot ontplooiing te zien komen en ze te zien groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. Zo worden ze mens, zoals God het heeft bedoeld.

Onze praktijk
Is evangelisch onderwijs anders dan dat van andere basisscholen? Nee, als het gaat om lezen, schrijven, rekenen e.d. gebruiken we lesmethoden die op vele andere basisscholen ook worden gebruikt. "Evangelisch rekenen" bestaat natuurlijk niet.  De techniek van het rekenen is niet direct gekoppeld aan onze identiteit. Voor vakken als aardrijkskunde, natuur&techniek en geschiedenis ligt dat anders. Daarin zal nadrukkelijker onze levensovertuiging naar voren komen. Zo wordt bij natuur&techniek de evolutietheorie niet uit de weg gegaan, maar wordt deze duidelijk als een theorie tegenover de waarheid van Gods schepping geplaatst. Bij alle onderwijs geldt dat de inhoud van de vak- en vormingsgebieden veel overeenkomt met die op andere basisscholen. Net als alle andere scholen voor basisonderwijs, moeten en willen ook wij voldoen aan de kwaliteitseisen die bv. de onderwijsinspectie stelt. Maar de wijze waarop lesgegeven wordt, de visie op de mens in het algemeen, het kind in het bijzonder en de wereld waarin we leven maakt wel dat de leerkracht die onderwijs geeft, het verschil maakt.

Leerkrachten
Onze leerkrachten nemen daarom een belangrijke plaats op school in. We zeggen wel eens: zij 'zijn het hart van ons onderwijs'. We kunnen nog zo'n duidelijke identiteit vaststellen en beschrijven in documenten en oa. deze website, in de praktijk blijkt de werkelijke identiteit. We zijn daarom erg zorgvuldig in de keuze van de leerkracht die voor de groep staat. Alle personeel van de school heeft een persoonlijke relatie met God en brengt die dagelijks in praktijk. Zij geven zo elke dag vorm en inhoud aan evangelisch basisonderwijs. Naast het vertellen van bijbelverhalen, zingen en bidden in de groepen, betekent dat ook dat alle personeelsleden bijbelse principes toepassen in de omgang met de kinderen, de wijze waarop omgegaan wordt met ouders, de manier waarop we spreken... We leven en werken vanuit een hartelijke overtuiging dat Jezus Heer is over ons leven en werken. Niet alleen in de 'contact-uren' met de kinderen, maar ook op alle andere uren van een dag. Ongeacht of dit een schooldag of een andere is...

De gevolgen
Wat is nu het gevolg van deze identiteit? Zien we resultaat in de levens van de kinderen die op school zijn? We hebben gemerkt, dat de school geen hemel op aarde is. Ook op onze school worden kinderen weleens gepest en gaat niet alles even goed, maar juist door die dingen heen zien we, dat de school een plek is waar aan mensenlevens gebouwd wordt.

Verschillende ouders hebben we ons al verteld, hoe hun kind veranderd is en hoe de kinderen bijvoorbeeld genieten van het onderwijs, de bijbelverhalen het gebed, de aanbidding. Ook ouders merken, dat de school hen verandert. Van een aantal ouders weten we, dat hun betrokkenheid bij de kinderen groter is geworden en dat ze hun kinderen bewuster met God en Zijn Woord zijn gaan opvoeden dan voorheen. En ook voor het personeel is de dagelijkse schoolpraktijk een leerschool, die niet altijd even gemakkelijk is, maar die hun relatie met God wel diepgaand en positief beïnvloedt.

Meer weten?
Als je meer wilt weten over onze school, nodigen we je uit om contact op te nemen met Erik Hendriksen (directeur). Je kunt dan gelijk een afspraak maken om eens op school te komen kennismaken.